พช.สามร้อยยอด เดินหน้าโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 1

<> วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 08.30 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายพีรพัฒน์ แจ้งศรีพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.พ. 2564
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพในพื้นที่ตำบล มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
1. ถวายความเคารพ และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยนางจามจุรี ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
3. รับชมคลิป “บทบาทผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
4. รับชมคลิป “รักชาติ รักแผ่นดิน”
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตวิญญาณของอาสาพัฒนาชุมชน ในการทางานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมชมคลิป จิตอาสาคือใคร และต่อด้วยจิตอาสาภัยพิบัติ
6. ร่วมกันตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน “เราจะทำความดีด้วยหัวใจ” การสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยนำกระดาษรูปหัวใจสีเหลือง 2 แผ่น แผ่นที่ 1 เก็บไว้ที่ตัวกลุ่มเป้าหมาย แผ่นที่ 2 นำไปวางไว้ที่พานด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และอีกดวงหนึ่งเขียนปณิธานจิตอาสาที่จะทำเพื่อชุมชน
7. รับชมคลิป “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ”
8. ร่วมกันถอดบทเรียนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และถอดบทเรียนความรู้ที่ได้รับ
9. ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลาหมู่บ้าน
โดยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 10 times, 1 visits today)