พช.สามร้อยยอด พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

<> วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอสามร้อยยอด พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบ ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ทุกคนจำเป็นต้องรับทราบร่วมกัน ตั้งแต่การบริหารงานโครงการ การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล การชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ รวมถึงการปรับแบบมาตรฐานงานขุดโคก หนอง นา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 6 times, 1 visits today)