พช.สามร้อยยอด ขับเคลื่อนงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

<> วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของอำเภอสามร้อยยอด การบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ บทบาทและภารกิจของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอในการสนับสนุนส่งเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้มีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้น และนำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดการกองทุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(Visited 7 times, 1 visits today)