สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามร้อยยอด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน

พัฒนาการอำเภอสามร้อยยอด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน