การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่  6 กรกฎาคม 2564  นางสาวดารณี  บำรุงสวัสดิ์ พัฒนากรประจำตำบล ได้เข้าประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาลที่ตำบลทรงคนอง โดยทางกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มศาลเจ้า หมู่ 1 ตำบลทรงคนอง ได้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งวัดจาก 21 ตัวชี้วัด

(Visited 25 times, 1 visits today)