โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก เพือใช้ในการดำรงชีวิตของเด็กชนบทที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละตำบล รวมทั้งสิ้น 17 ตำบล ตำบลละ 1 คน
📸🎤 ทีมข่าว พัฒนาชุมชนอำเภอสามพราน
(Visited 30 times, 1 visits today)