การประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 4 และ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง ได้ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565  และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในการนี้ นายทินกร  มาชม พัฒนาการอำเภอเข้าร่วมประชุมรายงานตัวต่อที่ประชุม และบูรณาการทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนต่อที่ประชุม  และมอบหมายให้ ประธาน กพสอ. นำกิจกรรมจัดหาทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนางานในพื้นที่ ต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)