เข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคอก หมู่ที่ 3 ต.สะเมิงใต้

29/8/2562 ?
??น.ส.ปาณพัณ สันตะวัน พอ.สะเมิง มอบหมายจนท.พช.ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. นางจีรวัฒน์ สติคำ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นกรรมการหน่วยเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยคอก หมู่ที่ 3 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
2. นายบูรพา วิริยะสิริโรจน์ อาสาพัฒนา [อสพ.] เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด
       

(Visited 86 times, 1 visits today)