การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน 2562

วันนี้ 2/9/2562 ?
?? น.ส.ปาณพัณ สันตะวัน พอ.สะเมิง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และมอบหมายจนท.พช.ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. นายจรัส สิทธิครอง นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมอำเภอ
2. น.ส.ปาณพัณ สันตะวัน พอ.สะเมิง พร้อมด้วยนางจีรวัฒน์ สติคำ นว.พช.ชำนาญการ และนายบูรพา วิริยะสิริโรจน์ อาสาพัฒนา [อสพ.]ร่วมประชุมคณะทำงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านแม่สาบ ม.1 ต.สะเมิงใต้ เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป
         

         

(Visited 65 times, 1 visits today)