โครงสร้างบุคคลากร

นายสุวัจชัย ปาลี

พัฒนาการอำเภอสามง่าม

น.ส.พทรพรรณ ปัญญาด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.บุญยพร อิงชาติเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ

นายวุฒิไกร ปินตา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

น.ส.สุวรรณา บุญพะยอม

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

น.ส.ธิติญา บุญยิ้ม

เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 601 times, 1 visits today)