ประวัติความเป็นมา

 อำเภอสามง่ามเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมตอนใต้  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา  นอกจากนั้นยังมีการทำไร่และทำประมงน้ำจืด
  แต่เดิมนั้น “สามง่าม” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม มีคลองสำคัญชื่อ  คลองสามง่าม ไหลลงสู่แม่น้ำยม  มองเห็นเป็นสามแฉก  จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “สามง่าม”  และทางราชการจัดตั้งเป็นตำบล      สามง่ามขึ้นอยู่อำเภอท่าหลวง (อำเภอเมืองพิจิตร)
  ปี  พ.ศ.  2481  ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสามง่าม  โดยแบ่งแยกเอาตำบลต่าง ๆ  ของอำเภอเมืองพิจิตร  มาคือ  ตำบลสามง่าม  ตำบลรังนก  ตำบลวังจิก  ตำบลไผ่รอบ  ตำบลบ้านนา  ตำบลเนินปอ  และแบ่งจากอำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก  มาอีก  2   ตำบล  คือ  ตำบลกำแพงดิน  และตำบลหาดกรวด  รวมเป็น  8  ตำบล  และในปี  พ.ศ.  2486  ตำบลวังจิก  และตำบลไผ่รอบ  ได้แยกกลับไปขึ้นกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2541  ได้มีพระกฤษฎีกาตั้งอำเภอวชิรบารมีขึ้น  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-  พระบรมโอรสาธิราช  สยามมงกุฎราชกุมาร  และได้แยกตำบลบ้านนาไปขึ้นกับอำเภอวชิรบารมี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

ปัจจุบันอำเภอสามง่ามแบ่งการปกครองออกเป็น  5  ตำบล 79  หมู่บ้าน
ตำบลสามง่าม                                          มี  16   หมู่บ้าน
ตำบลกำแพงดิน มี  12                หมู่บ้าน
ตำบลหนองโสน มี  20                หมู่บ้าน
ตำบลเนินปอ มี  20                หมู่บ้าน
ตำบลรังนก มี  12                หมู่บ้าน
 

คำขัวญอำเภอสามง่าม

 "แม่ยมอยู่ข้าวปลา ตระการตานาไร่ งามไสวผ้าทอมือ เลื่องลือเบญจรงค์ มั่นคงเครื่องจักสาน นมัสการหลวงพ่อขวัญ"

(Visited 2,628 times, 1 visits today)