อำเภอสามง่าม กับผลงานในกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุวัจชัย ปาลี รักษาราชการพัฒนาการอำเภอสามง่าม มอบหมายให้นางสาวพทรพรรณ ปัญญาด้วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนประกวดดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
บ้านท่าทอง หมู่ 12 ตำบลกแพงดิน อำเภอสามง่าม
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย
นายชนะชัยย์ โพธิ์ศรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
3. องค์กรชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าทอง หมู่ 12 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม

(Visited 13 times, 1 visits today)