อำเภอสามง่ามชุมชนป่าแซง ร่วมใจ เอามื้อสามัคคีคือพลัง

นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอสามง่าม (นพต.) เจ้าของแปลงผู้เข้าร่วมโครงการและชาวบ้าน ร่วมกันเอามื้อสามัคคี ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยการปลูกต้นไม้ 5 ระดับ และห่มฟางบริเวณรอบโคนต้นไม้ ณ แปลงนายวิทยา สุเมธาครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ระดับ HLM พื้นที่แปลง 1 ไร่ หมู่ 3 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผลสู่หมู่บ้านชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)