ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

-

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสามง่าม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน