พช.สามโก้ เข้าร่วมคัดเลือกเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565✨✨

🗓 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.

✏️นายกรรมาธิการ จิตตะมาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
1. นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง
2. นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
3. นายพงษ์เพชร เอนกบริบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
4. นางสาวธมกร มังกรทอง นักจัดการงานทั่วไป

✏️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2) ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น
3) ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
4)นางอรุณ ผลประทีปสุริยา คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง

✏️สำหรับอำเภอสามโก้มีตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่
1. ประเภทสำนักงานเลขาฯ : สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามโก้
2. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนฯ : คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์
3. ประเภทกลุ่มอาชีพฯ : กลุ่มอาชีพปลูกฝรั่ง หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์

✏️ในการนี้ นางภัททิยา เจริญสุข พัฒนาการอำเภอสามโก้ พร้อมด้วย นายณัฐพล ชูวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

✏️ทั้งนี้ การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

📸📄ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 7 times, 1 visits today)