สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้

จังหวัดอ่างทอง

นางภัททิยา เจริญสุข

พัฒนาการอำเภอสามโก้

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน