โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอสามโคก

นางวาสนา ซาตะนัย

พัฒนาการอำเภอสามโคก

นางสาวอทิติ ศิลาณรงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายณัฐพัชร์ ลัทธิธนธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 473 times, 1 visits today)