“ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์ประชาชน”

เข้าชม 11 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลรายงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตรงความต้องการของทุกหน่วยงาน และให้มีประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน เช่น ข้อมูล OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำชุมชน ข้อมูล กชช.2ค และ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นต้น โดยหน่วยงานและประชาชนที่ต้องการนำข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ : http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata

(Visited 11 times, 1 visits today)