พช.สามโคก “ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

เข้าชม 2 ครั้ง

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก พร้อมนางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลคลองควาย เพื่อสอบถามปัญหาและช่วยหาแนวทางในการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสร้างลานตากข้าวเพื่อผลิตข้าวปลอดภัย และกลุ่มปลูกผักปลอดภัย
ณ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 2 times, 1 visits today)