พช.สามโคก “ประชุม อกส.อ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕”

เข้าชม 13 ครั้ง

▪️๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
▪️นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▪️โดยในการชุมได้มีผู้แทนกลุ่มนำเสนอโครงการ และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๕ โครงการ
▪️ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)