พช.สามโคก “ประชุมขับเคลื่อนดำเนินงานสตรี”

เข้าชม 6 ครั้ง

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : ๑๐.๐๐ น.
นางวาสนา ซาตะนัย พัฒนาการอำเภอสามโคก มอบหมายนายนางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองควาย เพื่อขับเคลื่อนงานสตรีในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๓ โครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)