ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวาสนา ซาตะนัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสามโคก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน