โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวนันทนัช วงค์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

นายสหภาพ เชื้อดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าเยี่ยม/วังทับไทร/คลองทราย

นางสาวมนัสวี ธีรภัทรสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสากเหล็ก/หนองหญ้าไทร

นางสาวจารุวรรณ แก้วพิมพ์

อาสาพัฒนา
ผู้ช่วยเหลือพัฒนากรตำบลคลองทราย

นางสาวเรวดี บุญจง

พนักงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อำเภอสากเหล็ก

(Visited 396 times, 1 visits today)