ประวัติความเป็นมา

อำเภอสากเหล็กเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองพิจิตร กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลสากเหล็ก ตำบลท่าเยี่ยม และตำบลคลองทราย ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสากเหล็ก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2538 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสากเหล็ก ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2550  อำเภอสากเหล็ก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 มีพื้นที่ประมาณ 186.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 116,538 ไร่

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน เป็น เทศบาลตำบล 1 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง คือ
ตำบลสากเหล็ก (เทศบาล 2 หมู่บ้าน(8 ชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบล 13 หมู่บ้าน)
ตำบลท่าเยี่ยม (6 หมู่บ้าน)
ตำบลคลองทราย (6 หมู่บ้าน)
ตำบลวังทับไทร (7 หมู่บ้าน)
ตำบลหนองหญ้าไทร (6 หมู่บ้าน)

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกมาสู่ทิศตะวันตก ไม่มีแม่น้ำมีแต่เพียงลำคลองซึ่งมีน้ำที่ไหลผ่านมาจากอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เข้าพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็ก และลงสู่แม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แล้วถ้าเรามาถึงที่นี่จะแวะไปเที่ยวที่ไหน ได้บ้าง มาชมกันคะ

(Visited 2,293 times, 1 visits today)