พช.สากเหล็ก ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการ พชอ. พชต. และภาคีเครือข่าย

เวลา 13.30 น นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ระดับอำเภอ คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการ พชอ. พชต. และภาคีเครือข่าย
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
-สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ระดับประเทศ จังหวัดและระดับอำเภอ
-สถานที่กักตัว (LQ) ของอำเภอสากเหล็ก
-การเปิด รพ.สนาม
-แนวทางการจัดสร้าง รพ.สนาม
-มาตรการการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสากเหล็ก
-การจัดงานในอำเภอสากเหล็ก
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
โดยมี นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก เป็นประธาน
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 3 times, 1 visits today)