พช.สากเหล็ก มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมจัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 6/2564

เวลา 10.00 น นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาทบทสตรีอำเภอเข้าร่วมประชุม 11 คน และตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ 8 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
– รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสากเหล็ก ณ วันที่ 20 ก.ค. 64 ประเภทบุคคลธรรมดา เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 181 คน
-รายงานสถานะลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่อนุมัติเงินกู้
ปีงบประมาณ 2556 – 2564
-สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ของดเบี้ยปรับและเบี้ยผิดนัด ของกลุ่มร้านเสริมสวยเพื่อบริการ ประธานกลุ่มนางสาวแดนนภา สุขเสริม
-ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-รายงานผลการดำเนินโครงการของบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 3)
👉นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก กล่าวมอบใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
มอบใบประกาศเกียรติคุณคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่
– กลุ่มรับซื้อมะม่วงเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองทราย (ประเภทกลุ่ม) -คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคลองทราย (ประเภทคณะทำงาน)
มอบใบประกาศเกียรติคุณครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับอำเภอ
– นางสาวลั่นทม มีช้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองแหน
มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองทราย (ศอช.ต.คลองทราย)(ประเภทเครือข่าย)
– หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร (ประเภทชุมชน)
– กลุ่มแปรรูปไม้ผลวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร (ประเภทกลุ่ม องค์กร)
– นายอินทโชติ เต่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลวังทับไทร (ประเภทผู้นำ)
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากดง หมู่ที่ 11 ตำบลสากเหล็ก (ประเภทกลุ่ม องค์กร)
โดยมี นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ/เรียบเรียงข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)