พช.สากเหล็ก ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563

?สพอ.สากเหล็ก วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563? นางสาวเชาวลีย์ เพชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก นำทีมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุลสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดท่าพิกุล บ้านท่าพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

(Visited 26 times, 1 visits today)