สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก

จังหวัดพิจิตร

นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสากเหล็ก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนงานและการทำงาน