กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เข้าชม 49 ครั้ง

     “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการ ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว

หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ดังนี้
  1.ความซื่อสัตย์
  2.ความเสียสละ
  3.ความรับผิดชอบ
  4.ความเห็นอกเห็นใจกัน
  5.ความไว้วางใจกัน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


  ๑. ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ
  ๒. ให้บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
  ๓. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดทำเงินทุนด้วยตนเอง
  ๔. ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทำงานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ๕.ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง

เงินทุนของกลุ่ม


  ๑. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิก จำนวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนตามกำลังความสามารถ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายคืนเงินสัจจะสะสมเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วเท่านั้น ซึ่งกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
  ๒. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ที่มีเงินเหลือและประสงค์จะฝากเงินได้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอนเงินออกไปใช้จ่ายเมื่อจำเป็น และกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนใน รูปแบบดอกเบี้ยตามระเบียบของกลุ่ม
  ๓. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ย
  ๔. เงินอุดหนุน จากส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ

สมาชิก


 สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี ๓ ประเภท คือ
  ๑.สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัยภายในหมู่บ้าน/ตำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
  ๒. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม/บุคคล ภายในหมู่บ้าน/ตำบล ที่สนใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยไม่ประสงค์จะกู้เงินจากลุ่ม
  ๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ หรือคหบดี ที่สนใจและให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน

คณะกรรมการ


 คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ มี ๔ คณะ ดังนี้
  ๑. คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน ๕-๙ คน มีหน้าที่ในการบริหาร จัดการกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก ตลอดเป็นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงาน และติดต่อกับองค์กรภายนอก
  ๒. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ จำนวน ๓-๕ คน มีหน้าที่ในการพิจารณาให้กู้ ? ยืมเงิน
ติดตามโครงการ และเร่งรัดหนี้สิน
  ๓. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๓-๕ คน มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและผลการดำเนินงานของกลุ่ม
  ๔. คณะกรรมการส่งเสริม จำนวนขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก และระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม มีหน้าที่ชักชวนผู้สมัครใจ สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์แก่สมาชิก ประสานงานระหว่างสมาชิกกับกลุ่ม และกลุ่มกับสมาชิกให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กิจกรรมของกลุ่ม


  ๑. กิจกรรมด้านการให้บริการรับฝากเงิน และการกู้ยืมเงิน
  ๒. กิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
  ๓. ขยายเครือข่ายและทำธุรกิจ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด, โรงสี เป็นต้น
  ๔. กิจกรรมในการพัฒนาสมาชิก เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์


  ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และนำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
  ๒. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  ๓. ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุน ให้กับบุคคลในชุมชน
  ๔. พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นำ การปกครอง ตามระบบประชาธิปไตย
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการทำงานร่วมกัน

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


 ๑.ก่อนการจัดตั้ง
  - ศึกษาข้อมูล/สถานการณ์
  - ให้ข้อมูลกับผู้นำกลุ่มและประชาชนทั่วไป
  - ให้ผู้นำกลุ่มที่ประผลสำเร็จเล่าประสบการณ์
  - ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 ๒.การจัดตั้งกลุ่ม
   – ประชุมกลุ่มเป้าหมาย
  - ขอมติจากที่ประชุม
  - รับสมัครสมาชิก
  - เลือกตั้งคณะกรรมการ
  - จัดทำระเบียบข้อบังคับ/กำหนดวันส่งเงินสัจจะ
  - จัดทำเอกสาร/ทะเบียน/บัญชี/สมุดสัจจะสะสม
  - ข้อตกลงการฝากเงินกับธนาคาร
  - รายงานหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
  - กำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน
 ๓.ภายหลังการจัดตั้งกลุ่ม
  - เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะ
  - ให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
  - ประชุม/ฝึกอบรม/ให้ข้อชี้แนะ
  - รายงานผลความก้าวหน้า
  - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  - ร่วมกับคณะกรรมการ/สมาชิกพัฒนากลุ่มให้ก้าวหน้า

(Visited 49 times, 1 visits today)