โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) บ้านตอแก หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 11 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 11 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย

✨โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง✨ บ้านโนนธงชัย หมู่ที่ 13 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

✨โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง✨ บ้านใหม่เอราวัณ หมู่ที่ 9 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย