โครงสร้างบุคคลากร

นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ

นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ

พัฒนาการอำเภอสระใคร

นางสาวณัชชา จิตอามาตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคอกช้าง

นายปูรณ์ วิเวก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสระใคร

นายวชิระ หาญวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านฝาง

(Visited 361 times, 1 visits today)