ประวัติความเป็นมา

สระใครเมืองน่าอยู่ ประตูสู่หนองคาย นบไหวพระศรีอาริย์ ข้าวสารหอมมะลิชั้นดี มีหลวงพ่อใหญ่คู่เมือง

ท้องที่อำเภอสระใครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคาย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสระใคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสระใคร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน
สระใคร เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ดูได้จากซากยอดเจดีย์เป็นหินศิลาแดงและพระพุทธรูปปูนปั้นที่อยู่ในวัดโพนงาม ส่วนคำว่าสระใคร นั้นมาจากคำว่า สไคร หรือสร็อกไคร ในภาษาเขมร ซึ่งมีความหมายว่า “ใหญ่ เก่งกล้า แข็งแรง” หรือถ้าเป็นคำนามก็หมายถึง ต้นไม้ใหญ่ หรือบ้านใหญ่ และอีกตำนานหนึ่ง คำว่า สระใคร มาจากคำอุทานของคณะตามหาวัวอุสุพราช ที่ได้มากัดกินข้าวกล้าเหยียบย่ำให้เสียหาย แต่เจ้าของนาในบ้านนี้ เมืองนี้ ไม่ปรับไหมเอาค่าข้าวกล้าที่วัวอุสุพราชมากินกล้าที่เสียหายชาวคณะที่ตามหาวัว จึงอุทานออกมาว่า “ไคแด่” “สีไค ๆ ดา” ซึ่งมีความว่า “โชคดี” “โชคดีหน่อย” ในกาลต่อมา คำอุทานของพวกเขาจึงได้กลายมาเป็น “สระใคร” มาจวบจนเท่าทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามชาวสระใครและชาวหนองคายในปัจจุบัน เป็นคนที่อยู่ในเทือกเถาเหล่ากอเดียวกันในอดีตราวๆ พ.ศ.๒๕๐๐ เศษ บรรพบุรุษของชาวสระใคร – หนองคาย นำโดยพระคำสิงห์ หรืออีกพระนามหนึ่ง “ญ่าพ่อเฒ่า” ได้พาบ่าวไพร่บริวารอพยพจากบ้านสิงห์ยโสธรมาตั้งรกรากที่บ้านสระใครนี้

อำเภอสระใคร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองคาย โดยแยกตัวออกมาจากอำเภอเมืองหนองคายใน พ.ศ. 2550 สภาพภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่ม อาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสระใครตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอเพ็ญ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเพ็ญและอำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านผือ (จังหวัดอุดรธานี) และอำเภอท่าบ่อ

การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอสระใครแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. สระใคร Sakhrai 15 หมู่บ้าน
2. คอกช้าง Khok Chang 13 หมู่บ้าน
3. บ้านฝาง Ban Fang 13 หมู่บ้าน

(Visited 2,346 times, 1 visits today)