✨ กิจกรรมวันดินโลก (Worlds soil Day) ประจำปี 2565 ✨

เข้าชม 8 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (Worlds soil Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ
“Great food from good soil for better life awareness week” ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมการเดินรณรงค์ส่งเสริมคุณค่าของวันดินโลก สร้างการรับรู้และการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการรักษาและการส่งเสริมคุณภาพดินตามหัวข้อ “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”
2) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และการตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับวันดินโลก และการเสริมสร้าง และรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพของอาหาร
3) กิจกรรมการเตรียมแปลงดินสำหรับปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4) กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
5) กิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

พร้อมนี้ นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 8 times, 1 visits today)