โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 11 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 15-16 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ พัฒนาการอำเภอสระใคร มอบหมายให้ นางสาวณัชชา จิตอามาตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ด้านการศึกษาชีวิต แรงงาน สาธารณสุข อาชีพ รายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับการพัฒนาอาชีพสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยได้มีการให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ สาธิตอาชีพการทอเสื่อ กก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 คน

🏡 ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ 11 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
✨สพอ.สระใคร จังหวัดหนองคาย รายงาน✨

(Visited 14 times, 1 visits today)