✨โครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสระใคร (ศจพ.อ.สระใคร)✨

เข้าชม 8 ครั้ง

✨ศจพ.อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย✨

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น นายพศิน นาชัยโชติ นายอำเภอสระใคร มอบหมายให้นายติเร็ก บุญชิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสง่า ม.6 เเละนายสิงสาคร โลหิต ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงนาเทา ม.8 ตำบลสระใคร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) นำถุงยังชีพที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสระใคร (ศจพ.อ.สระใคร) กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งต่อน้ำใจให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 12 ครัวเรือน ดังนี้
1. บ้านโนนสง่า จำนวน 5 ครัวเรือน
2. บ้านดงนาเทา จำนวน 7 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.สระใคร) จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพื่อขจัดปัญหาความเดือดร้อนเเละขาดแคลนตามฐานข้อมูลระบบ TPMAP ต่อไป

สพอ.สระใคร รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)