โครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

เข้าชม 5 ครั้ง

จังหวัดหนองคาย ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินการโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลตำบลดีเด่น 3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

โดยการคัดเลือกในวันที่สอง คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่พิจารณาคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสระใคร แบ่งเป็น
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสระใคร
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
3.กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร

(Visited 5 times, 1 visits today)