ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสระใครอำเภอสระใคร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ