ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศุภกรณ์ แนนไธสง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไทรโยค

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"