โครงสร้างบุคคลากร

นางรมย์นลิน แสนวงษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา

นางสาววรารัตน์ ไชยฟู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลถาวรวัฒนา

นางสาวชมนณัฐ ดนุพงศ์อมร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลทุ่งทราย

นางสาวมัณชุพร อิ่นแก้ว

อาสาพัฒนา (อสพ.) รับผิดชอบตำบลทุ่งทอง

นางสาวน้ำทิพย์ เกษมญาติ

เจ้าหน้าที่ กทบ.

(Visited 452 times, 1 visits today)