โครงสร้างบุคคลากร

นางสาววจีพร รงค์ทอง

พัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา

ส.ต.ท.หญิง วิลัยพร เปรมอ่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เมืองทิพย์ นครศรีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

พิมพ์จิต เลเซอร์เจ็ท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 350 times, 1 visits today)