ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจีรารัตน์ พัฒนคูหะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน