แผ่นพับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอไทรน้อย มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขวาง 2. บ้านคลองหม่อมแช่ม หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ 3. บ้านราษฏร์นิยม หมู่ที่ 6 ตำบลราษฏร์นิยม 4. บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4 ตำบลทวีวัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม