สพอ.ไทรน้อย ร่วมกับสพจ.นนทบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิติตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรักใจ กาญจนะ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไทรน้อย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวบุตรตรา ใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพจ.นนทบุรี ทำสัญญาเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ดำเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี2564 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ลงพื้นที่ถ่ายทำการผลิตผ้าสไบมอญเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม “นนทบุรีมีดีต้องโชว์”

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. ไทรน้อยติดตามการพักชำระหนี้บรรเทาผลกระทบโควิด-19 และการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ลงพื้นที่รับรายงานตัวและปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุตรตรา ใจพัน [...]
อ่านเพิ่มเติม