สพจ.นนทบุรี ทำสัญญาเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ดำเนินการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี2564 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ลงพื้นที่ถ่ายทำการผลิตผ้าสไบมอญเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม “นนทบุรีมีดีต้องโชว์”

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช. ไทรน้อยติดตามการพักชำระหนี้บรรเทาผลกระทบโควิด-19 และการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ลงพื้นที่รับรายงานตัวและปฐมนิเทศลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวบุตรตรา ใจพัน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ไทรน้อย ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานสืบสานพระปณิธาน ทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กลุ่มผลิตผ้าสไบมอญ Otop นวัตวิถี

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวบุตรตรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ไทรน้อย ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมที่ 3 กระบวนการพัฒนาการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.              นางสาว [...]
อ่านเพิ่มเติม