อำเภอไทรน้อย ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเมล็ดพันธ์ุผักแก่ครัวเรือนเด็กยากจนตามโครงการ “มท สร้างสุข (Happy Creation) และติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมขุดปรับแปลงที่ดิน”โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วย ทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย นางปัณฑ์ณัฐ โรจนประดิษฐ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีไทรน้อย และ นางกุลนาถ จตุภัทรสาธร คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไทรน้อย มอบของใช้จำเป็น และเมล็ดพันธ์ุผักแก่ครัวเรือนเด็กยากจนในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ตามโครงการ “มท สร้างสุข (Happy Creation) ณ ม. 1,7,10 ต.ไทรน้อย , ม. 4, 6, 8 ต.ราษฎร์นิยม , ม. 3,11 ต.ไทรใหญ่ และม. 6. ต.ทวีวัฒนา รวม 11 ครัวเรือน และในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายอำเภอฯได้ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมขุดปรับแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงที่ดิน นายสินชัย ทองมั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข่าว : สพอ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

(Visited 11 times, 1 visits today)