ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไทรน้อย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไทรน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอไทรน้อย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อแจ้งการติดตามการขอพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๓๙ โครงการ, ไม่ประสงค์พักชำระหนี้ จำนวน ๕ โครงการ และประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนฯ (ฉบับใหม่) รวมถึงพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน ๑ โครงการ โดยมีนายสุขสันติ์ ไชยมุสิก หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอไทยน้อย (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ข่าว : สพอ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

(Visited 8 times, 1 visits today)