สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี

นางสาวบุตตรา ใจพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอไทรน้อยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการการดำเนินกิจกรรม/โครงการแผนการปฏิบัติงาน