สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรน้อย

จังหวัดนนทบุรี

นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์

พัฒนาการอำเภอไทรน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณาการการดำเนินกิจกรรม/โครงการแผนการปฏิบัติงาน