ข่าวประชาสัมพันธ์

นางแสงเดือน บุญปวง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอไทรงาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน