ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณฯ 200,000 บาท ม. 5 ต. ดู่ลาด

??ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @ สพอ.ทรา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ที่ไม่สามารถปิดงบดุลทางบัญชี ตั้งแต่ปี 2555 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12 ตำบลดู่ลาด

?? ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @ สพอ.ทร [...]
อ่านเพิ่มเติม