ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “งานลาดวิมานพญาแถน”

ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่72

ดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล กิจกรรมหลัก : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2563

ดาวน์โหลด

การจัดงาน OTOP นวัติวิถี มหัศจรรย์ศรีวิชัย

ดาวน์โหลด

การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ดาวน์โหลด

ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการ 90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระดับจังหวัดยโสธร ประจำปี2563

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สมัคร สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ดาวน์โหลด

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่น เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

ดาวน์โหลด