ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นางสาวต๋อย โสวะภาสน์ เลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นางเสถียร พยุงวงษ์ เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นางสาววิลาสินี เวียงอินทร์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นายวิชิต ศรีดี เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นางรุ่งนิภา สีกาศรี เลขที่ 98 หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ แปลง นายทศพล คำแสง เลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

การดำเนงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดยโสธร”

ดาวน์โหลด

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้ทำประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุกลุ่ม และทุพลภาพกลุ่ม ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการปรับปรุงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้สูงขึ้นจากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลด