🍄 ร่วมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕

🍄 พช.ทรายมูล
🍄 ร่วมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕
📅 วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙๐.๐๐ น.
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางวิชชุฎา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล นางพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร และพัฒนาการอำเภอ ทั้ง ๙ อำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
การนี้ นางประพัสศร ตอสูงเนิน พัฒนาการอำเภอทรายมูล ได้นำตัวแทนกลุ่มคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตำบล/เทศบาลดีเด่น
📬💢 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>https://shorturl.asia/KLbuC
🌾🌾 ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน @สพอ.ทรายมูล 🌾🌾
🍉🍉 สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร 🍉🍉
🌱 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ : Change For Good 🌱
📣 รายงานข่าวโดย : นางสาวฉัตรชนก อ่อนศรี เจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๓

(Visited 13 times, 1 visits today)